АРХИВИ ПРОДУКТИ УСЛУГИ FREETOOLS

НОРМАТИВНИ Д. БИБЛИОТЕКА LINKLIST


ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (СРС)

Специалните разузнавателни средства са законово регламентирани в Закона за специалните разузнавателни средства. С този закон се уреждат условията, редът за използване и прилагане и контролът върху използването на специалните разузнавателни средства и получените чрез тях резултати.

При използването на специалните разузнавателни средства временно се ограничават неприкосновеността на личността и жилището и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения.

Специални разузнавателни средства са техническите средства и оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства - кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети.

Технически средства са електронни и механични съоръжения, както и вещества, които служат за документиране на дейността на контролирани лица и обекти.

Оперативни способи са наблюдението, подслушването, проследяването, проникването, белязването и проверката на кореспонденцията и компютризираната информация, контролираната доставка, доверителната сделка и разследването чрез служител под прикритие, които се прилагат при използването на техническите средства.

Специалните разузнавателни средства се използват в случаите, когато това се налага за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин.

При наблюдението - зрително и чрез технически средства, се разкриват и документират различни страни от дейността и поведението на лица и обекти при тяхното движение, пребиваване на различни места или при изменения в конкретната обстановка.

При подслушването - чрез използване на технически средства, слухово или по друг начин се усвоява устна, телефонна или електронна комуникация на контролирани лица.

При проследяването - зрително и чрез използване на технически средства, се установява, разкрива и документира движението на контролирани лица.

При проникването чрез използване на технически средства се установяват фактически данни, намиращи се в помещения, и вещи, ползвани от контролирани лица.

При белязването чрез използване на технически средства и вещества се поставят белези на предмети и вещи за установяване на тяхното движение, придобиване или мястото на съхранението им.

При проверката на кореспонденцията чрез използване на химически вещества и технически средства се установяват съдържанието и адресатите на кореспонденцията на контролирани лица и обекти.

Контролираната доставка се прилага от разузнавателния орган и се използва от разследващия орган в кръга на компетентността му при непрекъснат контрол на територията на Република България или друга държава в рамките на международното сътрудничество и се изразява във внасяне, изнасяне, пренасяне или транзитно превозване през територията на Република България от контролираното лице на вещ - предмет на престъпление, за да се разкрият участниците в трансгранично престъпление.

Доверителната сделка се използва от служителя под прикритие и се изразява в сключването на привидна продажба или друг вид сделка с вещ с цел да се спечели доверието на другата страна, която участва в сделката.

Служителят под прикритие е служител от компетентните служби по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили или от Националната разузнавателна служба, оправомощен да установи или поддържа контакти с контролирано лице, за да получи или разкрие информация за извършването на тежко умишлено престъпление и за организацията на престъпната дейност.

При прилагането на оперативните способи се извършва документиране чрез фотографиране, видеозаписване, звукозаписване и филмиране върху материални носители.

На специалните разузнавателни средства е посветен раздел VIII на Глава четиринадесета - СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ на НПК.Там се казва, че органите на досъдебното производство могат да използват специални разузнавателни средства.

Специалните разузнавателни средства се използват, когато това се налага при разследването на тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели I, II, IV, V, VIII и IX, глава пета, раздели I - VII, глава шеста, раздели II - IV, глава осма, глава девета "а", глава единадесета, раздели I - IV, глава дванадесета, глава тринадесета и глава четиринадесета, както и за престъпления по чл. 219, ал. 4, предложение второ, чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2, 3 и 5, изречение второ, чл. 321, чл. 321а, чл. 356к и 393 от особената част на Наказателния кодекс, ако съответните обстоятелства не могат да бъдат установени по друг начин или установяването им е свързано с изключителни трудности.

Специалните разузнавателни средства - контролирана доставка и доверителна сделка, могат да служат за събиране на веществени доказателства, а служителят под прикритие се разпитва като свидетел.

За използване на специални разузнавателни средства по досъдебно производство се подава писмено мотивирано искане до съда от наблюдаващия прокурор.

Искането трябва да съдържа:
1. информация за престъплението, за разследването на което се налага използването на специални разузнавателни средства;
2. описание на извършените до момента действия и резултатите от тях;
3. данни за лицата или обектите, спрямо които ще се прилагат специалните разузнавателни средства;
4. оперативните способи, които следва да се приложат;
5. срока на използването.

Когато искането е за разследване чрез служител под прикритие, към него се прилага писмена декларация от служителя, че е запознат със задълженията си и задачите по конкретното разследване.

В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за осъществяване на разследването, служител под прикритие може да се използва и по разпореждане на наблюдаващия прокурор.

Дейността на служителя под прикритие се прекратява, ако в срок до 24 часа не бъде дадено разрешение от съответния съд, който се произнася и по съхраняването или унищожаването на събраната информация.

Разрешението за използване на специални разузнавателни средства се дава предварително от председателя на окръжния съд или от изрично оправомощен от него заместник-председател.

Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по отношение на военнослужещите се дава предварително от председателя на съответния военен съд или от изрично оправомощен от него заместник-председател. Органът се произнася незабавно след получаване на искането с писмено мотивирано разпореждане.

Разрешение за използване на специални разузнавателни средства дава председателят на съответния апелативен съд или изрично оправомощен от него заместник-председател, когато се иска прилагане на специални разузнавателни средства спрямо съдия или административния ръководител или неговите заместници от съответния окръжен съд.

Разпореждането за разследване чрез служител под прикритие трябва да съдържа престъплението, за което се разрешава разследването, данните за самоличността на служителя, данните за самоличността за прикритие и идентификационния номер.

За направените искания и издадените разрешения в съответния съд се води специален регистър, който не е публичен.

Специалните разузнавателни средства се прилагат от съответните структури на Министерството на вътрешните работи или на Държавната агенция "Национална сигурност" по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.

Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощен от него заместник-министър, съответно председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощен от него заместник-председател" дава писмено разпореждане за прилагане на специални разузнавателни средства от структурите въз основа на разрешението издадено от съответния съд.

Срокът за прилагане на специални разузнавателни средства не може да бъде по-дълъг от два месеца. В случай на необходимост срокът може да бъде продължен, но с не повече от четири месеца.

Прилагането на специални разузнавателни средства се преустановява, когато:
1. е постигната предвидената цел;
2. прилагането им не дава резултати;
3. срокът за разрешението е изтекъл;
4. има опасност от разкриването на оперативните способи;
5. стане невъзможно тяхното прилагане;
6. възникне опасност за живота или здравето на служителя под прикритие или на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, когато опасността произтича от възложените задачи.

При преустановяване прилагането на специалните разузнавателни средства незабавно се уведомява писмено и мотивирано органът, дал разрешението.

В случаите, когато събраната информация не се използва за изготвяне на веществени доказателствени средства, той разпорежда нейното унищожаване.

При използване на специални разузнавателни средства веществените доказателствени средства се изготвят в два екземпляра, като в срок до 24 часа от изготвянето им се предоставят запечатани съответно на прокурора, поискал разрешението, и на съда, дал разрешението.

Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от специалните разузнавателни средства, както и само на тях и на показания на свидетели с тайна самоличност.

В наказателното производство не могат да се ползват резултати, получени извън направеното искане, освен ако не съдържат данни за друго тежко умишлено престъпление.

Тежко престъпление по смисъла на НК (чл.93 т.7) е това, за което по закон е предвидено наказание лишаване от свобода повече от пет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Специалните разузнавателни средства се използват по отношение на:
1. лица, за които са получени данни и има основание да се предполага, че подготвят, извършват или са извършили тежки престъпления;
2. лица, за чиито действия са получени данни и има основание да се предполага, че се използват от лица по т. 1, без да им е известен престъпният характер на извършваната дейност;
3. лица и обекти, свързани с националната сигурност;
4. обекти за установяване самоличността на лицата по т. 1 или 2.

Специалните разузнавателни средства могат да се използват и за опазване на живота или имуществото на лица, които са дали писмено съгласие за това.

Право да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства съобразно тяхната компетентност имат: Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Криминална полиция", Главна дирекция "Охранителна полиция", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност", областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, специализираните дирекции (с изключение на дирекция "Технически операции"), териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност";службите "Военна информация" и "Военна полиция" към министъра на отбраната. Националната разузнавателна служба;

Наблюдаващият прокурор подава писмено мотивирано искане до съда за използване на специални разузнавателни средства по досъдебно производство. Други органи не могат да искат и да използват специални разузнавателни средства.

Специалните разузнавателни средства се осигуряват и прилагат единствено от специализирана дирекция "Оперативни технически операции, специализираното звено за осигуряване и прилагане на разследване чрез служител под прикритие" на Министерството на вътрешните работи и от специализирана дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност.

Националната разузнавателна служба и разузнавателните служби на Министерството на отбраната могат да притежават и прилагат специални разузнавателни средства в рамките на своята компетентност.

Срокът за прилагане на специални разузнавателни средства започва да тече от датата, определена с разрешението. Прилагането на специалните разузнавателни средства се прекратява служебно от структурите, когато е изтекъл срокът на разрешението.

Съдържанието на информацията, получена като резултат от прилагането на специалните разузнавателни средства, се записва върху материален носител.

Веществените доказателствени средства, получени при използване на специални разузнавателни средства, се изготвят от съответната структура, която ги прилага, и се отразяват в протокол по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс.

Изготвените в два екземпляра веществени доказателствени средства и протокол се изпращат запечатани на съответния орган в срок до 24 часа от изготвянето им.

Протоколът за веществени доказателствени средства се подписва от съответния ръководител на структура.

В протокола се отразяват:
1. искането на органа ;
2. писменото съгласие на лицата ;
3. разрешението за използване ;
4. писменото разпореждане на органа.

Протоколът съдържа:
1. времето и мястото на прилагането на специалните разузнавателни средства;
2. видовете използвани оперативни способи и технически средства;
3. получените данни за контролираните лица и обекти;
4. текстовото възпроизвеждане на съдържанието на вещественото доказателствено средство;
5. условията, при които са възприети резултатите от ползването.

Неразделна част от протокола са веществените доказателствени средства, които се съхраняват по определен ред . Към протокола могат да се прилагат скици, планове, схеми и други графични изображения.

В едномесечен срок след прекратяване на прилагането на специалното разузнавателно средство органът предава доклад на съдията, разрешил използването. Докладът съдържа данни за вида, началото и края на прилагането на специалното разузнавателно средство, изготвени ли са веществени доказателствени средства и унищожена ли е събраната чрез него информация.

Председателите на окръжните или апелативните съдилища, дали разрешения за използване на специални разузнавателни средства, включват в годишните си доклади данни за броя на дадените разрешения и изготвените веществени доказателствени средства.

При получаване на резултати извън направеното искане, отнасящи се до компетентността на други органи, се уведомява незабавно министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният от него заместник-министър на вътрешните работи, съответно председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощеният от него заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", който взема решение за ползването на специалните разузнавателни средства.

Когато резултатите се отнасят до заявителя или негов ръководител, министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният от него заместник-министър на вътрешните работи, съответно председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощеният от него заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", изпраща материалите незабавно на главния прокурор или на писмено оправомощения от него заместник главен прокурор.

Веществените доказателствени средства се съхраняват от органите на Министерството на вътрешните работи, съответно от органите на Държавна агенция "Национална сигурност" до образуване на досъдебното производство.

След образуване на досъдебното производство веществените доказателствени средства се съхраняват от съответните органи на съдебната власт.

Информацията, която не се използва за изготвяне на веществени доказателствени средства, независимо дали представлява класифицирана информация, се унищожава от структурите в 10-дневен срок от прекратяване на прилагането на специалното разузнавателно средство.

Унищожаването се извършва от тричленна комисия в състав, определен от ръководителя на структурата, за което се изготвя протокол. Структурата изпраща на съответния органа протокола за унищожаване заедно с мотивираното искане и разрешението за използване на специални разузнавателни средства в 7-дневен срок.

Органите съхраняват протокола за унищожаването, искането и разрешението за прилагане на специалните разузнавателни средства.

Информацията необходима за защита на националната сигурност, се съхранява от съответната структура на Държавната агенция "Национална сигурност".

Резултатите, получени чрез специални разузнавателни средства, не могат да бъдат използвани за друго освен за предотвратяване, разкриване и доказване на престъпления при условията и по реда, посочени в закон.

Лицата, на които са станали известни факти и сведения за специални разузнавателни средства, използвани при условията и по реда на Закона за специалните разузнавателни средства, както и събраните данни, са длъжни да не ги разгласяват.

Контрол върху прилагането и използването на специалните разузнавателни средства се осъществява от: министъра на вътрешните работи, когато специалните разузнавателни средства се прилагат и използват от структурите на Министерството на вътрешните работи;председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", когато специалните разузнавателни средства се прилагат и използват от структурите на Държавна агенция "Национална сигурност".

Ръководителите на структурите осъществяват контрол за правомерното прилагане на специални разузнавателни средства.

Народното събрание чрез комисия, определена с правилника за организацията и дейността му, осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.

Комисията ежегодно до 31 май представя пред Народното събрание доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните

Из статия "Специални Разузнавателни Средства и Тежки Престъпления" от Чобанов

 

INDEX ЗА НАС КОНТАКТ ВРЪЗКА ФОРУМ

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © SSS ©